انتخابات ریاست جمهوری

03/12/1400

گفتگوی تبلیغاتی سید ابراهیم رئیسی با مردم انتخابات 1400

گفتگوی تبلیغاتی سید ابراهیم رئیسی با مردم انتخابات 1400 برنامه تبلیغاتی سید ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری