ستاد ابراهیم رئیسی در باغستان

03/13/1400

تحقق آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی‌های سیاسی طبق قانون اساسی وظیفه دولت است.

☑️ تحقق آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی‌های سیاسی طبق قانون اساسی وظیفه دولت است. ? سید ابراهیم رئیسی : حد آزادی بیان دلخوری و ناراحتی […]